Carpenoctem o Szczurach Wrocławia

Tema­tyka zom­bie prze­nik­nęła do nie­mal każ­dego medium i od lat cie­szy się nie­słab­nącą popu­lar­no­ścią. Tym bar­dziej zaska­ku­jący jest fakt, że pol­ska groza rela­tyw­nie rzadko sięga po tę kon­wen­cję i chyba naj­bar­dziej znany pro­jekt mogący się zali­czać do tego nurtu to wydana tylko w e-booku, dar­mowa anto­lo­gia „Zom­bie­fi­lia”. Jed­nak wła­śnie ten stan rze­czy uległ zmia­nie, a wszystko to za sprawą powie­ści Roberta J. Szmidta pt. „Szczury Wro­cła­wia: Chaos”
Pełny tekst znajdziecie tutaj